يافته هاي آموزشي

 

وسایل مورد نیاز:

1. مداد 2. کاغذ

شرح فعالیت:

اتاقهاي مریم و فاطمه در کنار یکدیگر است و سیمکشی این دو اتاق متوالی میباشد. این امر باعث

میشود لامپ هر دو اتاق یا روشن بماند یا خاموش.

الف: شما با طراحی مداري به آنها کمک کنید تا مشکل آنها حل شود.

ب: شکل قبلی مدار اتاقها و طرح جدید را جداگانه رسم کنید.

مقیاس درجهیندي:

ردیف نشانه ها و انتظارات درجات

4 3 2 1

1 مدار را درست طراحی کرده اند

2 مدار موازي و متوالی را درست رسم کرده اند 2

3 کار را در زمان معین به پایان رسانده اند

ارائه بازخورد:

نمون برگ آزمون عملکردي

نام و نام خانوادگی دانشآموز: ...................................................... تاریخ: .........................................

شیوه اجرا: فردي گروهی موضوع: علوم پایه: چهارم مدت زمان: 15 دقیقه

هدف کلی: تشخیص تفاوت هاي مدار متوالی و موازي

1

به نام خدا

نمون برگ طراحی آزمون عملکردي

نام و نام خانوادگی دانش آموز: ........................................... تاریخ: ............................

موضوع: ریاضی پایه چهارم مدت زمان آزمون : 30 دقیقه ¨ گروهی n شیوه ي اجرا: فردي

هدف کلی: محاسبه مساحت ومهارت در جلد کردن

وسایل مورد نیاز: متر پارچه اي ، مداد ، کاغذ رنگی ،چسب شیشه اي ، قیچی ، جلد

شرح فعالیت:

کتاب بخوانیم خود را با استفاده از کاغذ رنگی جلد کنید به گونه اي که از هر طرف 5 سانتی متر به طرف داخل تا شود .

فعالیت خود را به ترتیب زیر انجام دهید

الف ) مساحت کتاب بخوانیم را اندازه گیري کنید و محاسبات خود را در این قسمت بنویسید .

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

ب ) با توجه به انتظارات جدول زیر کتاب را جلد کنید .

فهرست وارسی ( چک لیست ) :

نشانه ها و انتظارات مشاهده شد مشاهده نشد

1 اندازه گیري طول و عرض کتاب با دقّت انجام شده است .

2 محاسبات کامل و صحیح است.

3 اندازه گیري جلد به درستی انجام شده است

4 کتاب صاف و مرتّب جلد شده است .

5 برش ها صاف و منظم انجام شده است .

6

ارائه ي بازخورد:

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

2

نمون برگ آزمون عملکردي

نام و نام خانوادگی : شیوهي اجرا: انفرادي زمان: 10 دقیقه

موضوع آزمون: ریاضی (مهارت در حل مساله) پایهي چهارم

دستور کار:

: فرزندم: میخواهیم دانشآموزان کلاس چهارم را به اردو ببریم .هزینههاي زیر لازم است .

کرایهي اتوبوس براي همه دانش آموزان کلاس : ( 28000 تومان )

هزینهي ناهار : هر نفر 3000 تومان

ورودي به اردوگاه براي هرنفر 400 تومان

اگر دانشآموزان کلاس 28 نفر باشند هر دانشآموز چند تومان باید پرداخت کند؟.

محاسبات خود را در اینجا بنویسید.

انتظارات معلم پس از پایان کار

انتظارات درجات

کاملا تاحدودي اصلا

کرایهي هر نفر را درست محاسبه کرده است

هزینهي هر دانشآموز را صحیح محاسبه کرده

کار را در زمان معین تمام کرده است

1

نمون برگ طراحی آزمون عملکردي

نام و نام خانوادگی دانش آموز: ........................................... تاریخ: ............................

موضوع: جغرافی ( ناهمواري هاي ایران ) پایه : چهارم مدت زمان آزمون : 25 دقیقه n گروهی ¨ شیوه ي اجرا: فردي

هدف کلی: آشنایی با ناهمواري هاي ایران

وسایل مورد نیاز: نقشه خام مداد رنگی

شرح فعالیت:

-1 برروي نقشه محدوده هاي زیر را با رنگ آمیزي مشخص کنید و محدوده جغرافیایی آن را بنویسید .

الف :آب هاي شمال و جنوب ، رشته کوه هاي البرز و زاگرس را بکشید .

ب : کویر هاي ایران را مشخص کنید.

-2 از نظر ما کویر ها به این علت پدید آمده اند که .........................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

-3 در باره ي تأثیر دریاها در زندگی ما می توانیم این گونه اظهار نظر کنیم که ...................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

2

مقیاس درجه بندي:

ردیف نشانه ها و انتظارات درجات

1 2 3 4

1 محدوده هاي جغرافیایی را به درستی مشخص کرده اند .

2 نام محدوده ي جغرافیایی را به درستی نوشته اند .

3 علت پیدایش کویر ها را به درستی شرح داده اند .

4 در باره ي تأثیر دریاهادر زندگی اظهار نظر منطقی ارائه کرده اند .

5

به معناي درستی « 4 » نکته : الف ) ضرورت استفاده از مقیاس درجه بندي عددي هر یک از درجات را تعریف کند به طور مثال : درجه ي

کامل تمام محدوده هاي جغرافیایی ، نامگذاري صحیح تمام محدوده هاي خواسته شده ،و ارائه ي دلایل منطقی می باشد .

ب) آموزگار می تواند نشانه هاي دیگري را با توجه به انجام فعالیت به صورت گروهی به فهرست مقیاس خود اضافه کند.

ارائه ي بازخورد:

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

1

به نام خدا

نمون برگ طراحی آزمون عملکردي

نام و نام خانوادگی دانش آموز: ........................................... تاریخ: ............................

موضوع: زبان آموزي مدت زمان آزمون : 5 دقیقه ¨ گروهی n شیوه ي اجرا: فردي

هدف کلی: مهارت برقراري ارتباط کلامی ( مهارت هاي زندگی ) پایه : چهارم

وسایل مورد نیاز: آزاد

شرح فعالیت: موقعیت سنجش

فرض کنید ، با برادر کوچکتان در منزل هستید و برادر کوچک شما به دلیل افتادن از پله ها دچار آسیب دیدگی می شود . شما

به اورژانس تلفن می زنید و من ( آموزگار ) به تلفن شما جواب می دهم با من صحبت کنید همان گونه که با تلفن صحبت می

کنید . هر چیزي را که لازم می دانید براي من توضیح دهید تا به کمک شما بیایم . لطفاً مستقیماً با من صحبت کنید و با گفتن اَلو

آغاز کنید .

فهرست وارسی ( چک لیست ):

ردیف نشانه ها و انتظارات مشاهده شد عدم مشاهده

1 شماره تماس با اورژانس را می داند .

2 خونسردي خود را حفظ کرده است.

3 سانحه را به روشنی تو ضیح می دهد .

4 اطّلاعات لازم را مختصر و مفید ارائه می کند.

5 آدرس را به طور دقیق بیان می کند .

ارائه ي بازخورد:

.........................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

نظر آموزگار : ................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم آذر ۱۳۹۰ساعت 22:10  توسط رجبعلي كاريزنوي  |