يافته هاي آموزشي

فصل هفتم  / الكتريسته 

    الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

1- الکتریسیته در وسایل گوناگون ،...............و............... حرکت ایجاد می کنند.

2- انرژی الکتریکی در لامپ تولید ...........و در بخاری برقی......... تولید می کند.

3- به اجسامی که جریان الکتریسیته از آن عبور نمی کند ................. می گویند.

4- در یک مدار موازی اگر یکی از لامپ ها بسوزد لامپ های دیگر ............. ...............

5-سیم کشی برق خانه ی شما به صورت........................ بسته شده است.

6- چیز هایی مانند چوب و..............و...............نا رسانا هستند.

 

  ب :  صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را بازدن علامت مشخّص کنید.

1- در مدار موازی اگر یک لامپ خاموش شود همه ی لامپ ها خاموش می شود؟

صحیح    ⃞         غلط  ⃞

2- به اجسامی که الکتریسیته از آنها عبور نمی کند نا رسانا می‌گویند.

  صحیح    ⃞         غلط  ⃞

3- معمولا سیم کشی خانه ها موازی است.

صحیح    ⃞         غلط  ⃞

 

  ج : پاسخ سوالات زیر را بنویسید:    

1- رسانا و نارسانا را تعریف کنید ؟

2- الکتریسیته در وسایل گوناگون به چه چیزها یی تبدیل می شود؟

3- چگونه یک مدار الکتریکی تشکیل می شود ؟ شکل آن را هم بکشید.

4-یک مدار موازی را با کشیدن شکل نشان دهید.

5-کار کلید برق چیست؟

6-مدار الکتریکی را تعریف کنید ؟

7- مدار متوالی چیست؟

 

8- چگونه می توان آهنربای الکتریکی قوی تری ساخت؟

9- سیم کشی برق خانه شما موازی است یا متوالی از کجا می فهمید؟

 

   د: سوالات چند گزینه ای

1- در مدار متوالی اکر سیم یکی از لامپ ها قطع شود چه اتفاقی می افتد؟

الف- بقیه لامپ ها خاموش می شوند⃞   ب- پر نور تر می شود⃞

ج- تفاوتی نمی کند ⃞          د- بستگی به سیم و لامپ دارد ⃞

2- سیم کشی برق خانه ی شما چه گ.نه است؟

الف- موازی ⃞            ب- متوالی ⃞            ج- عمود⃞

3- کدام وسیله ی زیر آهنربای الکتریکی دارد؟

الف- اتو ⃞                 ب-زنگ اخبار ⃞

ج- بخاری برقی ⃞          د- لامپ ⃞

4- الکتریسیته در وسایل چه چیزی ایجاد می کند؟

الف- صدا ⃞               ب-  نور گرما و حرکت ⃞   

ج- نور و گرما ⃞            د- حرکت ⃞

 فصل هشتم / آهنربا 

 الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

1- هر آهنربا.........سر دارد و به یکی از آنها ............ می گوییم.

2- قطب های غیر همنام آهنربا یکدیگر را ....................... می کنند.

3- قطب های ناهمنام آهن ربا یکدیگر را..................می کنند.

 ب - صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را بازدن علامت مشخّص کنید.

1- در آهن ربا قطب های هم نام یکدیگر را جذب می کنند.            صحیح    ⃞         غلط  ⃞

2- قطبی از آهنربا که به سمت شمال قرار می گیرد قطب جنوب نامیده می شود.

صحیح    ⃞         غلط  ⃞

3- به هر یک از دو سر آهنربا قطب می گویند .

صحیح    ⃞         غلط  ⃞

4-  در آهن ربا قطب های غیر هم نام یکدیگر را جذب می کنند. 

  صحیح    ⃞         غلط  ⃞

   ج- پاسخ سوالات زیر را بنویسید.        

1- تفاوت آهن ربای معمولی و الکتریکی در چیست؟

2- چگونه می توان به کمک یک آهنربا که قطب های آن معلوم است قطب های یک آهنربای دیگر را مشخص کرد؟

3- چگونه می توان آهنربای الکتریکی قوی تری ساخت؟

4- چگونه می توان میخ آهنی را آهنربا کرد؟

5- اگر دو قطب نا همنام آهنربا را به هم نزدیک کنیم چه اتفاقی می افتد؟

6- هر آهنربا چند سر دارد و به آنها چه می گوییم؟

    د: سوالات چند گزینه ای

1- برای اینکه دو آهنربا جذب یکدیگر شوند باید کدام قطب ها را به هم نزدیک کنیم؟

الف- S-N  ⃞            ب- S-S   ⃞            ج-   N-N⃞     

2- کدام یک از وسایل زیر در حرکت قطارها، کشتی ها و هواپیما ها مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف- زیبابین ⃞               ب- کوره ی آفتابی  ⃞

ج- قطب نما    ⃞             د- پریسکوپ⃞

3- خاصیت آهنربایی آهنربا در کجا بیشتر است؟

الف- قطب شمال ⃞         ب- قطب جنوب  ⃞

ج- وسط آهنربا ⃞            د- دوسر آهنربا⃞

4- کدام وسیله ی زیر آهنربای الکتریکی دارد؟

الف- اتو ⃞                       ب- زنگ اخبار   ⃞

ج- بخاری برقی ⃞               د- لامپ⃞

 فصل نهم / سنگ ها 

     الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

1- سنگها در دمای زیاد اعماق زمین ذوب می شوند و پس از سرد شدن سنگهایی را به وجود می آورند که به آنها ............ می گویند.

2- در کشور ایران سنگهای رسوبی در کوه های ..........و ............ یافت می شوند.

3- از سنگ ها و کانی ها در ساختمان سازی ............و................ استفاده می شود.

4- سنگ مرمر یک سنگ .......... است.

5- سنگ های کوههای الوند و دماوند از نوع سنگ های ................... هستند.

6- کانیهای مثل نمک و گوگرد به صورت ............. یافته می شود.

7- سنگهای ....................از بلور های ریز و درشتی ساخته شده است.

8- همه ی سنگها از یک یا چند ................. به وجود آمده اند.

  ب - صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را بازدن علامت مشخّص کنید .

1- سنگ مرمر یک سنگ دگرگونی است.

صحیح     ⃞             غلط  ⃞

2- همه ی سنگ ها لایه لایه هستند.      

صحیح     ⃞             غلط  ⃞

3- سنگهای رسوبی لایه لایه هستند.                               

صحیح     ⃞              غلط  ⃞

4- نمک ، گوگرد و گچ به صورت خالص یافت می شوند.

صحیح     ⃞              غلط  ⃞

5- جنس سنگهای آذرین از بلورهای ریز و درشت است.

صحیح    ⃞              غلط  ⃞

6- نمک خوراکی یکی از کانی ها است.

صحیح     ⃞              غلط  ⃞

7- در پزشکی بعضی دارو ها از سنگ یا کانی تشکیل نمی شوند.

صحیح     ⃞              غلط  ⃞

8- سنگ های کوه هایی مانند دماوند و الوند از نوع آذرین هستند

صحیح    ⃞               غلط  ⃞

   ج - پاسخ سوالات زیر را بنویسید:        

1- سنگهای رسوبی چه مشخصاتی دارند؟

2- سنگ های دگرگون شده را تعریف کنید و مثال بزنید

3- دو نوع دارو را نام ببرید که از سنگ یا کانیها تهیه می شود؟

4- سه مورد از فایده های سنگ ها و کانی ها را توضیح دهید؟

5- دو کوه ایران را نام ببرید که سنگ های آن از نوع آذرین هستند؟

6- تفاوت بین آجر و خشت را بنویسید؟

7- یک سنگ دگرگون را نام ببرید؟

    د: سوالات چند گزینه ای

1- سنگ های کوههای دماوند و الوند از کدام نوع از سنگها می‌باشد؟

الف- دگرگون شده⃞           ب- آذرین ⃞         ج-  رسوبی  ⃞

2- موادته نشین شده در  داخل کتری از چه نوع سنگهایی هستند؟

الف- دگرگون شده   ⃞            ب- آذرین  ⃞

ج-  رسوبی   ⃞                     د-  مرمر   ⃞

3- در کشور ما سنگ های رسوبی در چه کوههایی به فراوانی یافت می شوند؟

الف- دماوند و سبلان⃞ ب-  البرز و زاگرس⃞ج- الوندو سبلان  ⃞

4- کدام نوع سنگ در اثر فشار و گرمای زیاد زمین به وجود می‌آید؟

الف- آذرین  ⃞                   ب-  رسوبی     ⃞  

ج-  دگرگونی    ⃞              د-  هر سه مورد  ⃞

5- کدام نوع سنگ در اثر سرد شدن مواد مذاب به وجود می آید؟

الف- آذرین   ⃞                  ب- رسوبی      ⃞   

ج- دگرگونی    ⃞                د- هر سه مورد  ⃞

6- کدام سنگ ها از بلورهای ریز و درشتی ساخته شده اند.

الف- آذرین ⃞               ب- رسوبی  ⃞       

ج- دگرگونی  ⃞             د-  مرمر    ⃞

7- کدام دسته از سنگها لایه لایه هستند؟

الف- دگرگون شده  ⃞             ب- آذرین     ⃞

ج-  رسوبی    ⃞                    د-  مرمر      ⃞

8- سنگ مرمر از کدام نوع است؟

الف- دگرگون شده ⃞          ب- آذرین ⃞        ج-  رسوبی  ⃞

9-کدام یک از کانی های زیر به صورت خالص در معدن یافت می‌شود؟

الف- آهن ⃞              ب-  روی⃞ 

ج-  نمک                  د-  مس    ⃞

10- چرا هنرمندان از سنگها برای کار خود استفاده می کنند؟ به خاطر...........سنگ

الف- رنگ    ⃞         ب- زیبایی   ⃞  

ج- دوام    ⃞            د-  ارزانی   ⃞

11- کدام یک از کانی های زیر خالص نیست و باید خرد و ذوب شود؟

الف- نمک   ⃞             ب- آهن   ⃞       ج- گوگرد   ⃞

12- فایده ی سنگها و کانی ها در چیست؟

الف- ساختمان سازی  ⃞       ب- صنعت      ⃞

ج- پزشکی   ⃞             د-  هر سه مورد  ⃞


 

 فصل دهم  / زمين و همسايه هاي آن 

    الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

1- بزرگترین سیاره منظو مه ی شمسی.............وکوچکترین سیاره ........ می باشد

2- به خورشید و 9 سیاره ای که به دور آن می چرخند ............... می گویند.

3- از تمام چیز هایی که در آسمان مشاهده می کنید سیاره ی ............ به ما نزدیکتر است.

4- وقتی ماه نور خورشید را به زمین بر گرداند به این نور ........... می گوییم.

5- زیباترین سیاره ی منظومه ی شمسی .................. نام دارد.

6- جنس سیاره مشتری از ................. است.

7- دورترین سیاره به خورشید در منظومه ی شمسی ........... است.

   ب - صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را بازدن علامت مشخّص کنید .

1- سطح ماه از سنگ و غبار نرم پوشیده شده است.  

صحیح   ⃞        غلط ⃞

2- در روی کره ی زمین مقدار خشکی ها بیشتر از آب ها است.

 صحیح   ⃞        غلط ⃞

3- زیباترین سیاره ی منظومه ی شمسی زحل است.   

صحیح   ⃞        غلط ⃞

4- زمین در هر شبانه روز یک بار به دور خورشید می گردد.

 صحیح   ⃞        غلط ⃞

5- بعد از زمین به مشتری می رسیم.

صحیح   ⃞        غلط ⃞

  ج - به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

1-  مهتاب چیست؟

2- چهار سیاره منظومه ی شمسی را به دلخواه نام ببرید.

3- منظومه شمسی چیست؟

4- در مورد سومین سیاره ی منظومه شمسی هر چه می دانید بنویسید؟

5- کدام سیاره را صبح ها و عصر ها نزدیک محل طلوع و غروب خورشید می بینید؟

6- زیباترین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد. و در چه مدت یک بار به دور خورشید می گردد ؟

7- چرا زمین جای مناسبی برای زندگی است؟

8- بزرگترین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد و جنس آن چیست؟

9- نزدیکترین و دورترین سیاره به خورشید چه نام دارد؟

10- سال چگونه به وجود می آید؟

11- سیاره های منظومه ی شمسی را نام ببرید.

12- حرکت چرخشی زمین را تعریف کنید؟چقدر طول می کشد؟

13- کدام سیاره خاک قرمز رنگی دارد ؟در مورد آن توضیح دهید.

         د: سوالات چند گزینه ای

1- دوربین هایی که دانشمندان با آن ماه را مشاهده می کنند چه نام دارد؟

الف- میکروسکوپ ⃞           ب-  تلسکوپ ⃞   

ج-  ذره بین های بزرگ⃞

2- بزرگترین سیاره ی منظومه شمسی چیست؟

الف- زحل ⃞                    ب- مشتری ⃞

ج- اورانوس  ⃞               د- زمین ⃞

3- سردترین سیاره ی منظومه ی شمسی کدام است؟

الف- عطارد ⃞          ب- پلوتون ⃞

ج- مشتری ⃞              د- زمین⃞

4- دورترین سیاره ی منظومه ی شمسی کدام است؟

الف- عطارد ⃞          ب-  پلوتون  ⃞  

ج-  مشتری ⃞             د- زمین⃞

5- زیباترین سیاره ی منظومه ی شمسی کدام است؟

الف- پلوتون ⃞         ب- مشتری ⃞

ج- زحل  ⃞                د- زهره⃞

6- جنس کدام سیاره ها از گاز است؟

الف- زحل و پلوتون ⃞                   ب-  مشتری و زمین ⃞ 

ج-  زحل و مشتری ⃞

7- کدام سیاره در صبح زود قابل دیدن است

الف- زهره  ⃞           ب- مشتری  ⃞              ج- عطارد ⃞

 فصل يازدهم / دستگاه تنفس 

    الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

1- گلبولهای قرمز اکسیژن را از .......... به ...............بدن می رسانند و در عوض ...........را از آنها می گیرند.

2- ششها در داخل ............هستندوبا لوله ای به نام ........... به دهان و بینی مربوط می شوند.

3- در درون شش ها حبابهای کوچکی به نام ............... وجود دارد.

4- مهمترین بخش دستگاه تنفس ............. است.

5- ششها به وسیله ی ............... محافظت و نگهداری می شود.

6- هوا از راه بینی و دهان وارد ...............می شود.

7 اکسیژن هوا باید توسط .............. به همه سلولهای بدن برسد.

 ب - صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را بازدن علامت مشخّص کنید .

1- دستگاه گردش خون با دستگاه تنفسی ارتباط بیشتری دارد.  

صحیح   ⃞        غلط ⃞

2- موهای داخل بینی مانع نفس کشیدن انسان می شود.  

صحیح   ⃞        غلط ⃞

3- تنفس از راه بینی بهتر از دهان است.  

صحیح   ⃞        غلط ⃞

   ج- به پرسشهای زیر پاسخ دهید:

1- کار کیسه های هوایی چیست؟

2- در چه موقع ضربان قلب و تعداد حرکات تنفسی افزایش می یابد؟

3- تنفس از راه بینی بهتر است یا دهان؟چرا؟

4- اندام های تنفسی را نام ببرید؟

5- اکسیژن چگونه به همه سلولهای بدن می رسد؟

   د: سوالات چند گزینه ای

1- لوله ای که ششها را به انتهای بینی و دهان مربوط می کند.

الف- مری ⃞           ب-  نای  ⃞                   ج- حلق  ⃞

2- دستگاه گردش خون با کدام دستگاه بدن ارتباط بیشتری دارد؟

الف- گوارش ⃞        ب-  ماهیچه ها  ⃞     

ج- تنفس ⃞              د-  استخوان ها ⃞          

3- کدام یک از اندام های زیر جزء اندام های تنفسی می باشند؟

الف- قلب ⃞                  ب- معده ⃞  

ج- شش ⃞                 د- کلیه ⃞

4- هوا از چه راهی وارد شش ها می شود؟

الف- بینی و دهان ⃞       ب- بینی  ⃞              ج- دهان ⃞

5- شش ها در کدام قسمت بدن قرار دارد؟

الف- در داخل قفسه ی سینه ⃞            ب-  در داخل شکم ⃞            د- در پشت معده و روده ⃞

6- چرا تنفس با بینی بهتر از دهان است؟

الف- چون بینی هوا را مرطوب می کن  ⃞

ب- چون بینی هوا را تمیز می کند ⃞

ج- چون بینی هوا را گرم می کند  ⃞       د-  هر سه مورد   ⃞

 فصل دوازدهم / گردش خون 

    الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

1- گلبولهای قرمز اکسیژن را از .......... به ...........بدن می رسانند و در عوض ...........را از آنها می گیرند.

2- دستگاه گردش خون شامل..........و.....................و............و............. است.

3- سرخرگی که مواد غذایی و اکسیژن را به اندامهای بدن می رساند............. نام دارد.

4- سلولها ..........و...........را از خون می گیرند.

5- وظیفه ی پاک کردن خون را ............. به عهده دارد.

6- به لوله های حمل کننده ی خون .............. می گویند.

7- دفاع از بدن در برابر میکروبها بر عهده ..................... خون است.

8- رگ هایی که خون را به قلب بر می گردانند .............. نام دارد.

9- قسمت مایع غلیظی که در تمام سلول وجود دارد ............. نام دارد.

10- اکسیژن هوا باید توسط .............. به همه سلولهای بدن برسد.

11- معمولا سرخرگها در قسمت ............. بدن قرار دارند.

12- بیشتر حجم خون ............ است.

13- ادرار کم کم در اندامی به نام .................جمع می شود.

14- خون دارای ............و..............و............. است.

 ب - صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را بازدن علامت مشخّص کنید .

1-  دستگاه گردش خون با دستگاه تنفسی ارتباط بیشتری دارد.

صحیح ⃞        غلط ⃞

2- عرق فقط از راه پیشانی دفع می شود.

صحیح ⃞        غلط ⃞

3-  بیشتر سیاهرگ ها در نزدیک سطح بدن و زیر پوست قرار دارند.

صحیح ⃞        غلط ⃞

4-  اوره یک ماده ی سمی بدن است.

صحیح ⃞        غلط ⃞

5-  قلب در هر دقیقه 170 بار پر و خالی می شود.

صحیح ⃞        غلط ⃞

6-  هر چه فعالیت بدن بیشتر باشد قلب تند تر می زند.

صحیح ⃞        غلط ⃞

7- دلیل سرخی خون به خاطر زیاد بودن تعداد گلبول های قرمز است.

صحیح ⃞        غلط ⃞

8-  دفاع از بدن کار گلبولهای سفید است.

 صحیح  ⃞        غلط ⃞

9-  سرخرگ ها و سیاه رگها به وسیله ی مویرگها به هم مربوط می شوند.

صحیح ⃞        غلط ⃞

10-   رگهایی که خون را به قلب برمی گردانند سیاهرگ نام دارند.

صحیح ⃞        غلط ⃞

11-  قسمت  مایع خون پلاسما نام دارد.

صحیح ⃞        غلط ⃞

  ج  - به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

1- چند ماده دفعی نام ببرید.

2- خون دارای چند قسمت است نام ببرید.

3- عرق از چه راهی دفع می شود و چه موادی دارد.

4- سیاه رگ چیست؟

5- در چه موقع ضربان قلب و تعداد حرکات تنفسی افزایش می یابد؟

6- راجع به عرق هر چه می دانید بنویسید.

7- انواع رگها را نام ببرید و به دل خواه کار یکی را توضیح دهید.

8- گلبول های سفید در بدن چه کاری انجام می دهند.

9-کار گلبول قرمز چیست؟

10-کار کلیه ها چیست؟

11-با وجود گلبول های سفید خوردن دارو چه فایده ای دارد؟

12- دستگاه گردش خون شامل چه قسمت هایی است ؟

13- کلیه ها چند عدد هستند و در کجا قرار  دارند؟

14- نام چهار ماده دفعی را که سلول ها تولید می کنند بنویسید؟

15- از قلب چند سرخرگ خارج می شود؟ هر کدام به کجای بدن می روند؟

16- اوره چیست؟

17- قلب در هر دقیقه حدوداً چند بار پر و خالی می شود ؟

18- تفاوت سرخرگ با سیاه رگ در چیست؟

19- سیاه رگ و مویرگ را تعریف کنید؟

20- وقتی سلولها غذا و اکسیژن را از خون می گیرند چه چیزی را پس می دهند؟

21-سلولهای کلیه چه موادی را از خون می گیرند؟

22- وظیفه ی سلول استخوان چیست؟

   د - سوالات چند گزینه ای

1- قرمزی خون به خاطر چیست؟

الف- گلبول سفید ⃞        ب- گلبول قرمز ⃞

ج- پلاسما ⃞              د- هرسه مورد⃞

2- به ماهیچه ای توخالی که با فشار خون را به تمام قسمت های بدن می رساند چه می گویند؟

الف- سرخ رگ ⃞            ب- مویرگ ⃞

ج-  سیاه رگ ⃞           د-  قلب⃞

3- خون از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

الف- گلبول سفید⃞         ب- گلبول قرمز ⃞

ج- پلاسما ⃞              د- هرسه مورد ⃞             

4 - قسمت مایع خون چه نام دارد؟

الف- گلبول سفید ⃞      ب- گلبول قرمز  ⃞

ج-  پلاسما ⃞           د- سیتوپلاسم ⃞ 

5- کار دفاع از بدن در برابر میکروبها به عهده ی چیست؟

الف- خون⃞    ب- گلبول های سفید⃞    ج- پلاسما ⃞

6- از راه پوست چه مواد دفعی از بدن خارج می شود؟

الف- اوره ⃞                ب- دی اکسید کربن ⃞

ج- اکسیژن ⃞      د- مقداری آب و کمی نمک⃞

7- دستگاه گردش خون با کدام دستگاه بدن ارتباط بیشتری دارد؟

الف- گوارش  ⃞             ب- ماهیچه ها ⃞      

ج-  تنفس ⃞            د-  استخوان ها⃞

8- به رگ هایی که از قلب خارج می شوند و به همه ی اندامهای بدن می روند چه می گویند؟

الف- سرخرگ ⃞         ب- سیاه رگ ⃞             ج-  مویرگ ⃞

9- به رگ هایی باریکی که در کنار سلول وجود دارند چه می گویند؟

الف- سرخرگ⃞          ب- سیاه رگ⃞              ج- مویرگ⃞

10- وظیفه ی پاک کردن خون از مواد زاید کار کدام قسمت بدن است؟

الف- کلیه ها ⃞              ب- ششها  ⃞     

ج- قلب ⃞               د- سرخرگها ⃞

11- کدام ماده دفعی بدن است که اگر دفع نشود ما را مسموم می سازد؟

الف- خون ⃞                 ب-  عرق ⃞ 

ج-  اوره ⃞              د-  نمک ⃞

12- ادرار در کجا جمع می شود؟

الف- کلیه ها ⃞              ب- مثانه ⃞                  ج- روده ⃞

13- دستگاه گردش خون شامل چه چیزهایی است ؟

الف- قلب و شش ها ⃞             ب-  قلب و ماهیچه ⃞                  ج- قلب و رگها ⃞ 

14- به مجموعه آب اضافی، اوره و نمک چه می گویند؟

الف- خون ⃞             ب- عرق ⃞

ج-  مواد سمی ⃞                د- ادرار ⃞

15- به رگ هایی که خون را از اندام ها به قلب می برند چه می گویند؟

الف- سرخرگ ⃞         ب- سیاهرگ ⃞  

ج-  رگ ⃞                       د-  مویرگ⃞

16- در بدن یک انسان بزرگسال چند لیتر خون وجود دارد؟

الف-   4 لیتر ⃞             ب-  5  لیتر ⃞

ج-  3 لیتر ⃞                        د- 2 لیتر⃞

پاسخنامه

 پاسخنامه فصل اوّل :

الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

1- رنگ -  اندازه

2-  سیتوپلاسم

3- سلول

4 - حرکت کردن  -  جذب غذا

  ب- صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را با زدن علامت مشخّص کنید .

1- صحیح

2-  غلط

3 – صحیح

4- غلط

 ج - پاسخ سوالات زیر را بنویسید:  

1- سه قسمت : پوسته ، سیتوپلاسم ، هسته

2- موجود زنده رشد می کند غیر زنده رشد نمی کند – موجود زنده تولید مثل می‌کند ولی غیر زنده تولید مثل نمی کند .

3-در اختیار دانش آموز

4-شباهت سلولها همه ی سلول ها پوسته وسیتوپلاسم وهسته دارند ورشد می کنند وتفاوت آنها در شکل ورنگ واندازه ی آن ها می باشد .

5- سلول گیاهی علاوه بر پوسته و سیتوپلاسم و هسته سبزینه وکیسه های آب نیز دارند

6-به عهده ی دانش آموز

7- رشد وتقسیم سلول ها

8- تولید مثل آن ها یعنی رشد وتقسیم سلولی

9- همه ی سلول های بدن دارا ی پوسته ، سیتوپلاسم وهسته دارند و رشد می کنند .

10- ساختن خون ومحکم نگه داشتن بدن       

  د- سوالات چند گزینه ای

1- الف         2- ج            3- ب           4- ج   

5- ج            6 – الف         7-   د

 

پاسخ نامه ی فصل دوّم : غذا سازان بزرگ

الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

1- سبزینه

2- برگ   

3- اکسیژن

4- نمناک

  ب- صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را با زدن علامت مشخّص کنید .

1- غلط

2- صحیح

3- صحیح

 ج - پاسخ سوالات زیر را بنویسید: 

1- نور خورشید ،   سبزینه ، کربن دی اکسید ، آب و مواد معدنی

2-چون گوجه فرنگی در یک دوره ی کشت چند بار محصدل می دهد .

3-موادمعدنی درآب حل شده وریشه آن را جذب واز راه آوندها به ساقه وبرگ گیاه می‌رساند .

4- لوله های باریکی هستند که آب ومواد معدنی را از ریشه به برگ ها می رسانند . ومواد غذایی را از برگ ها به ساقه وریشه ی گیاه می رسانند .

5-  به خاط وجود ماده ای سبزرنگ به نام سبزینه

6-چون در شهرها فضای سبز به اندازه ی کافی وجود ندارد که بتواند همه ی آلودگی حاصل از دود کارخانه ها وماشین ها را جبران نماید ولی در روستاها که کارخانه وماشین کمتری وجود دارد مزارع وباغ های بیشتری وجود دارد .

  د- سوالات چند گزینه ای

 1 :  الف          2 : ج           3 :  د

4 :  ب           5 :  ب           6 :  ج

7 :  ج       8 :  ج                9 : ب

 

پاسخ نامه ی فصل سوم:

الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

1- گرم ومرطوب                          

2-  نوزادکرمی شکل

2- گرم وخشک                            

 4- سم آفت کش   

5- سرد کوهستانی                        

6- خاکی

7- سلامتی                                

8- گیاهان مفید

9- نمناک                                   

10- علف های هرز

 ب- صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را با زدن علامت مشخّص کنید .

1-صحیح

2- غلط

3- صحیح

 ج - پاسخ سوالات زیر را بنویسید:  

1-با شخم زدن خاک نرم می شود وآب وهوا وریشه ی گیاه در خاک بهتر فرو‌می رود .

2-استفاده از حشراتی که آفت ها را می خورند مانند زنبور – کفش دوزک و ...

3 – کشاورزی یعنی پرورش دادن گیاهان مفید و مراحل آن به شرح زیل می‌باشد .

4 – خاک زمین را نرم می کند تا آب و هوا بهتر نفوذ کند .

5 – خاکشیر – به دانه – بارهنگ – گل گاوزبان – گل بنفشه

6 – ادویه چیزی است که باعث خوش بو و خوش مزه و خوش رنگ شدن غذا می شود .مانند زردچوبه – زعفران –

7 – به علف هایی که در لابه لای گیاهان کاشته شده می رویند علف هرز می گویند .

8 – استفاده ازجانورانی مانند عنکبوت ها ویا نوعی سوسک و سم پاشی با حشره کشها

9 – آفت  نوعی بیماری و یا حشرات مزاحم هستند  که باعث کاهش محصولات می‌شوند .

10 –  از برخی  گیاهان برای تهیه ی غذا،  دارو ، رنگ ، مواد  نوشیدنی  و در  صنایع چوب و ساختن وسایل چوبی استفاده می کنند .    

  د- سوالات چند گزینه ای

1 : ب

2 : ب

3 : ج

 4 : ج

5 : ب

6 : ب

7 : د

8 : ب

9 : د

10 : ب

11 : الف

12 : ج

13 : ج

14 : ب

پاسخ نامه ی فصل چهارم :

الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

 1 : حشرات – شش – سه - زنبور

2 : حلقوی – پهن – لوله ای

3 : استخوان

4 : لوله ای

5 : کیسه تنان

6 : انگل

7 : میگو

8 : دستگاه گوارش

   ب- صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را با زدن علامت مشخّص کنید .

1 : صحیح

2 : غلط                          

3 : صحیح

4 : غلط                          

5 : صحیح 

 ج - پاسخ سوالات زیر را بنویسید: 

1 : بدن این کرم ها حلقه حلقه است .

2 : سه گروه ، پهن – حلقوی – لوله ای

3 : گوشت گاو را نپخته مصرف نکنیم ، قبل از صرف غذا و بعد از توالت دست های خود را با آب و صابون بشوییم .

4 : به موجودی که غذای خود را از بدن موجودزنده ی دیگر می گیرد انگل  می گویند

5 : میگو

6 : حشرات – عنکبوت ها – هزار پا یان – خرچنگ ها

7 : بند پایان – نرم تنان – اسفنج ها – خار تنان – کیسه تنان  - کرم ها

8 : بند پایان – کرم ها

9 : از طریق سبزی و میوه هایی که خوب شسته وضد عفونی  نشده باشند وارد روده می شوند..

10 : پستانداران – پرندگان – خزندگان – دوزیستان – ماهی ها

11 : چون دست ما آلوده به تخم انگل ها می باشد .

12 : چون آب دریا مواد غذایی را  در دسترس  موجوداتی که جا به جا نمی شوند قرار می دهد .

13 : زمین را سوراخ می کند و خاک را جابه جا می کندوباعث رسیدن هوا به آن می شود .

14 : زنبور – مورچه – موریانه

  د- سوالات چند گزینه ای


 1 : ب

2 : ب

3 : ج

4 : ج

5 : ب

6 :

7 : الف

8 : الف

9 : د

10 : ج

11 : ب

12 : ب

13 : د

14 : ب

پاسخ نامه ی فصل پنجم :

الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

 1 : ماده حل شونده – حلال

2 : حلال – ماده حل شونده

3 : حلال

4 : چند گاز

5 : جامد در مایع

   ب- صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را با زدن علامت مشخّص کنید .

1 : غلط

 ج - پاسخ سوالات زیر را بنویسید:

1 : این مخلوط را اول از صافی عبور می دهیم تا شن ها جدا شود سپس محلول را جوشانده ، آب بخار می شود و شکر در آن ظرف باقی می ماند .( می توانیم با سرد کردن  قرار دادن یک سینی سرد  بخار آب آن را نیز دوباره به آب تبدیل کنیم) . 

2 : مخلوط شن در آب را به راحتی می توانیم جدا کنیم ولی شکر از آب را به آسانی نمی توانیم جدا کنیم .

3 : وقتی قند در آب حل می شود به قند ماده حل شونده و به آب حلال می گویند .

4 : وقتی چند چیز را با هم بیامیزیم به آن مخلوط می گویند .

5 : روغن و آب را حل کنیم مخلوط است ولی سرکه و آب محلول است .

6 : محلول نمک در آب محلول است ولی نشاسته در آب مخلوط است .

7 : وقتی که اجزای تشکیل دهنه ی مخلوط به آسانی از هم جدا نشوند و نور از آنها عبور کندمحلول هستند .

8 : نمک ماده حل شونده و آب حلال است .

9 : شن در آب  ( آب گل آلود )

10 : ماده حل شونده و حلال

11 : محلول جامد در مایع مانند قند در آب و محلول مایع در مایع مانند الکل در آب

12 : خیر

  د- سوالات چند گزینه ای

1 : الف

2 : ج

3 : ب

4 : الف

5 : د


 

پاسخ نامه فصل ششم :

الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

 1-        باز تابش       

2-         تخت – فرو رفته

3-         برآمده

4-         برآمده

5-         نمی کند

6-         تخت

7-         فرورفته

   ب- صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را با زدن علامت مشخّص کنید .

1-غلط

2-صحیح

3-غلط

4-صحیح

5-صحیح

 ج - پاسخ سوالات زیر را بنویسید:  

1-زیبا بین وسیله ای است که از سه آینه درست شده و اشیاء را در آن زیبا می بینیم .

2-سه نوع آینه : تخت یا معمولی – آینه برآمده -  آینه فرورفته 

3-وقتی نور به آینه یا جسم براق برخورد کند وباز گردد به این اتفاق باز تابش می گویند .

4-کوره ی آفتابی به وسیله ی آینه ی فرو رفته گرمای زیادی ایجاد می کندکه در ذوب فلزات وایجاد حرارت استفاده می کنند.

5-نور که به جسم بتابد – باز تابش نور که به چشم برسد – چشم سالم که ببیند

6-برای دیده بانی در مناطق جنگی – برای دیدن اشیاء بیرون آب در زیر دریایی ها –برای دیدن اشیائی که به طور مستقیم ممکن نیست از پریسکوپ استفاده می کنند.

7-صافی ، زبری ، رنگ  در باز تابش نور موثرهستند .

8-آینه تخت – آینه ی فرو رفته – آینه ی برآمده

9-در آرایشگاه ار آینه ی تخت بزرگ ، سر پیچ جاده از آینه ی برآمده  و در کوره ی آفتابی از آینه ی فرورفته استفاده می شود .

  د- سوالات چند گزینه ای


1 : الف

2 : ب

3 : ب

4 :ب

5 :ج

6 : ج

7 :ب

8-د

 پاسخ نامه ی فصل هفتم :

الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

  1: گرما – نور

2 : نور – گرما

3 : نارسانا

4 : خاموش می شود

5 : موازی

6 : شیشه – پلاستیک

ب- صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را با زدن علامت مشخّص کنید.

 1 : غلط

2 : صحیح

3 : صحیح

 ج - پاسخ سوالات زیر را بنویسید:

1 : به اجسامی که الکتریسیته از آنها عبور می کند رسانا می گویند.

 به اجسامی که الکتریسیته از آنها عبور نمی کند نا رسانا می گویند.

2 : الکتریسیته در وسایل گوناگون گرما و نور و حرکت ایجاد می کند .

3 : به کمک مقداری سیم و یک لامپ  و باتری م توان مدار الکتریکی تشکیل داد .

4 : تشکیل یک مدار موازی

5 : کلید برق جریان الکتریسیته را قطع و وصل می کند .

6 : وقتی الکتریسیته در سیم جاری می شود و لامپی را روشن می کند مدار الکتریکی نام دارد.

7 : مدار متوالی مداری است که لامپ ها با مصرف کننده ها پشت سر هم قرار بسته شده اند .

8 : با زیاد کردن باتری و یا تعداد دور سیم پیچ ها آهنربا قوی تر می شود .

9 : موازی – چون اگر یک(  مصرف کننده ) لامپ  خاموش شود بقیه خاموش نمی شوند .

 د- سوالات چند گزینه ای


1 : الف

2 : الف

3 : ب

4 : ب

پاسخ نامه ی فصل هشتم :

الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

 1 :دفع

2: دو – قطب آهنربا

3 : جذب

  ب- صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را با زدن علامت مشخّص کنید .

 1 : غلط

2 : غلط

3 : صحیح

4-صحیح

 ج - پاسخ سوالات زیر را بنویسید: 

1 : جنس آهنربای معمولی لز فولاد سخط است ولی جنس آهنربای الکتریکی از آهن نرم است .

قدرت آهنربایی و قطب های آهنربای الکتریکی را می توانیم  تغییر دهیم  ولی در آهنربای معمولی نمی توانیم .

2 : اگر قطب شمال آهنربا را به یکی از قطب های آهنربای دیگر نزدیک کنیم  اگر آن را جذب کند قطب جنوب آهنربا است  و اگر دفع کند قطب شمال آهنربا است .

3 : تعداد دور سیم پیچرا زیاد می کنیم یا تعداد باتری ها را زیاد می کنیم .

4 : به کمک یک باتری و مقداری سیم روپوش دار  ( آهنربای الکتریکی )

5 : همدیگر را جذب می کنند .

6 : هر آهنربا دو سر دارد که به آنها قطب های آهنربا می گویند .

د- سوالات چند گزینه ای


 1 : الف

2 : ج

3 : د

4 : ب

 پاسخ نامه ی فصل نهم :

الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

 1 : سنگ آذرین

2 : البرز – زاگرس

3 : صنایع – دارو سازی

4 : دگرگون شده

5 : آذرین

6 : خالص

7 : آذرین

8 : کانی

   ب- صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را با زدن علامت مشخّص کنید .

 1 : صحیح

2 : غلط

3 : صحیح

4 : صحیح

5 : صحیح

6 : صحیح

7 : غلط

8 : صحیح

 ج - پاسخ سوالات زیر را بنویسید: 

1 : سنگ های رسوبی لایه لایه اند، معمولا در دریا ها بوجود می آیند  ، جنس هر لایه با لایه ی دیگر متفاوت است .

 2 : وقتی سنگ های رسوبی یا آذرین به دلایلی در اعماق زمین قرار می گیرند در اثر فشار و گرمای زیاد زمین دگرگون می شوند که به آن سنگ دگرگون شده می گویند .

3 : پودر بچه – سولفات باریم

4 : خوراکی مانند نمک طعام  - صنعت مانند صنایعی که در آن سنگ یا فلز به کار رفته است – پزشکی مانند سولفات باریم – در ساختمان سازی سیمان و گچ و آجر و ....

5 : کوه های الوند و دماوند

6 : خشت در آب نرم می شود و زود می شکند ولی آجر محکم است و در آب گل نمی‌شود .

 7-سنگ مرمر و سرامیک

  د- سوالات چند گزینه ای

 1 : ب

2 : ج

3 : ب

4 : ج

5 : الف

6 : الف

7 : ج

8 : الف

9 : ج

10 : ج

11 : ب

12 : د

 پاسخ نامه ی فصل دهم :

الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

1 : مشتری – عطارد

2 : منظومه ی شمسی

3 : ماه

4 : مهتاب

5 : زحل

6 : گازهای داغ

7 : پلوتو

   ب- صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را با زدن علامت مشخّص کنید .

 1 : صحیح

2 : غلط

3 :صحیح

4 : غلط

5: غلط

ج - پاسخ سوالات زیر را بنویسید:  

1 : وقتی ماه نور خورشید را به زمین برمی گرداند به این نور مهتاب می گویند.

2 : عطارد – مشتری – زحل – مریخ

3 : به خورشید و نه سیاره ای که به دور آن می چرخند ، منظومه ی شمسی می گویند .

4 : سومین سیاره ی منظومه ی شمسی زمین است که تنها سیاره ای است که موجود زنده در آن وجود دارد و بیشتر سطح آن را آب پوشانده است  و هر 24 ساعت یک بار به درو خود می چرخد و هر 365 روز یک بار به دور خورشید می چرخد .

5 : زهره

6 : زحل، هر دو سال یک بار به دور خورشید می چرخد .

7 : چون  درکره ی زمین آب وجود دارد ودمای آن برای زندگی گیاهان وجانوران وانسانها    مناسب است .

8 : مشتری و جنس آن از گازهای بسیار داغ است .

9 : نزدیکترین سیاره عطارد و دورترین سیاره پلوتو است .

10 :  هر بار گردش زمین به دور خورشید را سال می نامند.

11 : عطارد – زهره – زمین – مریخ – مشتری – زحل – اورانوس – نپتون – پلوتو

12 : حرکت زمین به دور خودش را حرکت چرخشی زمین می گویند و 24 ساعت طول می کشد

13 : مریخ – در مریخ آب هست اما همه ی آبها یخ بسته اند مریخ حدود دو سال یک بار به دور خورشید می گردد .

 د- سوالات چند گزینه ای


1 : ب

2 : ب

3 : ب

4 : ب

5 : ج

6 : ج

7 : الف

پاسخ نامه ی فصل یازدهم :

الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

 1 : کیسه ی هوایی – سلول های -  کربن دی اکسید

2 : قفسه سینه – نای

3 : کیسه هوایی

4 : شش ها

5 : قفسه سینه

6 :شش ها

7 : خون

   ب- صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را با زدن علامت مشخّص کنید .

 1 : صحیح

2 : غلط

3 : صحیح

ج - پاسخ سوالات زیر را بنویسید: 

1 : اکسیژن از دیواره ی کیسه هوایی وارد خون می شود .

2 : در هنگام فعالیت جریان قلب و تعداد حرکات تنفسی افزایش می یابد .

3 : تنفس از راه بینی بهتر است چون گرد و غبار و مواد زاید هوا به وسیله ی موها و آن ماده ی چسبناک گرفته می شود و هوای پاکیزه به شش ها می‌رسد.

4 : بینی – نای – شش ها

5 : اکسیژن هوا توسط خون به همه ی سلول های بدن می رسد .

  د- سوالات چند گزینه ای


 1 : ب    

 2 : ج

3 : ج

4 : الف

5 : الف               

6: د

پاسخ نامه ی فصل دوازدهم :

الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

1 :کیسه ی هوایی – سلول های -  کربن دی اکسید

2 : قلب- سرخ رگ ها- سیاه رگ ها-  مو برگ ها

3 : آئورت

4 : غذا - اکسیژت

5 : کلیه ها

6 : رگ

7 : گلبول های سفید

8 : سرخرگ

9 : سیتوپلاسم

10 : خون

11 : داخل

12 : پلاسما

13 : مثانه

14 : پلاسما -  گلبولهای قرمز – گلبول های سفید

 ب- صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را با زدن علامت مشخّص کنید.

 1 : صحیح

2 : غلط

3 : صحیح

 4 : صحیح

5 : غلط

6 : صحیح

7 : صحیح

8 : صحیح

9 : صحیح

10 : صحیح

11 : صحیح

  ج - پاسخ سوالات زیر را بنویسید:  

1:  اوره – نمک- کربن دی اکسید – آب – نمک

2: سه قسمت  پلاسما  گلبول های سفید  گلبول های قرمز

3: عرق از راه پوست دفع می شود و مقدار زیادی آب و کمی نمک دارد

4: رگ هایی  که خون را به قلب برمی گردانند سیاه رگ نام دارند.

5: در هنگام فعالیت تعداد ضربان قلب وتنفس بیشتر می شود.

6: عرق از رگهای خونی زیر پوست  گرفته می شود پس عرق هم مانند ادرار مواد زاید بدن را دفع می کند .

7: سرخرگ ها – سیاه رگ ها – و مویرگ هاو  کار سرخ رگ ها رساندن خون از قلب به اندام های بدن است.

8:  وظیفه ی گلبول های سفید خون دفاع از بدن در برابر میکروب ها است.

9: وظیفه ی گلبول های قرمز خون رساندن غذا و اکسیژن به سلول های بدن است.

10: وظیفه گلوبولهای قرمز رساندن  غذا و اکسیژن به سلولهای بدن است .

    11:  داروها در مبارزه با میکروبها به گلوبولهای سفید کمک می کنند .

    12 : قلب - سرخرگ ها – سیاه رگها – مویرگها .

    13 : دو عدد داخل شکم در پشت معده و روده ها قرار دارند.

     14 : اوره -  نمک -  آب – کربن دی اکسید .

     15 : دو سرخرگ یکی به اندامها و دیگری به شش ها .

    16 : اوره یک ماده سمی است که اگر در بدن بماند ما را مسموم می کند .

    17 : 70 بار در دقیقه

    18 : سرخرگ ها خون اکسیژن دار را  به سلول های بدن می رساند و سیاهرگ ها  خون کربن دی اکسید دار را به قلب برمی گردانند .

     19 : سیاه رگ ها لوله هایی هستند که خون را از اندامها به قلب بر می گردانند.

مویرگ ها رگهای بسیار باریکی هستند که در کنار سلول ها وجود دارند.

20-کربن دی اکسید ومواد زاید.

21- کلیه آب اضافی واوره ومقداری از نمک ها را از خون می گیرند.

22-سلول ها ی مغز استخوان در بدن خون درست می کند..

  د- سوالات چند گزینه ای


1-         ب

2-         د

3-         د

4-         ج

5-         ب

6-         د

7-         ج

8-         الف

9-         ج

10-       الف

11-       ج

12-       ب

13-       د

14-       د

15-       ب

16-       ب

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 0:29  توسط رجبعلي كاريزنوي  |