يافته هاي آموزشي

مجموعه سوالات طبقه‌بندی‌شده علوم چهارم ابتدایی

q مولف    :  رجبعلي كاريزنوي

q ناشر:  انتشارات هزاره ققنوس

q ويراستار  :  مهدي كاريزنوي

q طراح جلد:     رضا منجزی

q قيمت:         15.000 ريال

q شمارگان:     1200 نسخه

q لیتوگرافی : آینده پرداز

q چاپ و صحافي: كوثر      

q نوبت چاپ:         اول 1388

q  شابك: 2 ـ 94 ـ 8792 ـ964 ـ 978         

 مقدّمه

فصل اول/ ساختمان بدن موجودات زنده

فصل دوم/ عذاسازان بزرگ

فصل سوم/ گياهان موجودات پر ارزش....

فصل چهارم / جانوران بي مهره.

فصل پنجم  / مخلوط ها

فصل ششم  / نور و باز تابش

فصل هفتم  / الكتريسته.

فصل هشتم / آهنربا

فصل نهم / سنگ ها

فصل دهم  / زمين و همسايه هاي آن

فصل يازدهم / دستگاه تنفس....

فصل دوازدهم / گردش خون..

پاسخنامه.

 

 

  تقدیم به  :

یگانه  دخترم زنده یاد    مرحومه مریم کاریزنوی

روحش شاد  و یادش گرامی

 


 مقدّمه

حمد وسپاس فراوان خداوندی را  سزاست که به ما نعمت عقل وهوش عطا   فرمود  تا  بتوانیم  پیرامون این جهان پهناور  تفکّر واندیشه  نماییم

مجموعه ی حاضر به پاس تلاش وسپاسگزاری از اساتید ارجمند  ومعلمین گرامی می باشد  وظیفه ی خود دانستم که پس از گذشت بیست وهفت سال خدمتگزاری در آموزش وپرورش  و به منظور پس دادن درس گامی هرچند کوچک در راه توسعه  و تعالی آموزش وپرورش بر داشته  وقطره ای کوچک از در یای بیکران اطّلاعات علمی  موجود  را در حدّ توان خود جهت استفاده ی  دانش آموزان عزیز و همکاران محترم  گرد آوری و تقدیم  نمایم .                                                                               با تشکّر وسپاس فراوان

                                                                                                                                                                 رجبعلی   کاریزنوی

 

 فصل اول/ ساختمان بدن موجودات زنده

   الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

 

1- سلولها از نظر شکل ، و.............و...................با هم تفاوت دارند.

2- قسمت مایع غلیظی که در تمام سلول ها وجود
 دارد ..........................نام دارد.

3- واحد ساختمانی بدن موجود زنده ..................... است 0

4- سلولهای ماهیچه ای برای.................و سلولهای دیواره ی روده برای.................مناسب است0

   ب- صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را با زدن علامت مشخّص کنید .

1- سلول بسیار کوچک است و با چشم معمولی دیده نمی‌شود0   صحیح  ⃞           غلط  ⃞

2- موجود زنده رشد نمی کند. صحیح  ⃞           غلط  ⃞  

3-  واحد ساختمانی بدن انسان سلول است.

 صحیح  ⃞           غلط  ⃞

4- کوچکترین واحد ساختمانی موجود زنده مولکول نام دارد.

صحیح  ⃞           غلط  ⃞  

 ج - پاسخ سوالات زیر را بنویسید:        

1- سلول چند قسمت دارد؟  نام ببرید :                   

2- دو تفاوت موجود زنده و غیر زنده را بنویسید.

3 - شکل یک سلول بدن جانوران را بکشید و قسمت های آن را روی شکل مشخص کنید.

4- شباهت و تفاوت سلولها را نام ببرید؟

5- تفاوت  سلول جانوری و گیاهی را بنویسید؟ .

6- سلول را روی شکل نشان دهید.

7- سلول ها چگونه تولید مثل می کنند؟

8- سلولها چگونه زیاد می شوند؟

9- شباهت سلول های بدن در چیست؟

10- وظیفه ی سلول استخوان چیست؟

  د- سوالات چند گزینه ای

1- واحد ساختمانی بدن همه موجودات زنده ...............است.

الف- سلول   ⃞        ب- مولکول   ⃞               ج- اتم  ⃞

2- مایع غلیظی مانند سفیده ی تخم مرغ به نام ............. تمام سلول را پر می کند.

الف - پوست ⃞       ب- هسته ⃞               ج - سیتوپلاسم ⃞

3- قسمتی از سلول که در داخل سیتوپلاسم قرار دارد ..................... نامیده می شود.

الف - پوسته ⃞        ب- هسته ⃞             ج- سیتوپلاسم  ⃞

4- هر قسمت کندو خانه های .................. زیبایی دارد.

الف - دو گوشه⃞       ب- چهار گوشه ⃞        ج-  شش گوشه⃞

5- کدام یک جزء تشکیل دهنده ی سلول نیست؟

الف - دیواره⃞  ب- سیتوپلاسم⃞ 

ج-  سفیده⃞     د- هسته⃞               

6- برای مشاهده ی سلول های بدن از چه وسیله ای استفاده می‌شود؟

الف- میکروسکوپ⃞      ب-  دوربین⃞

ج- تلسکوپ      ⃞        د-ذره بین ⃞

7- در مسایل علمی وقتی درستی فرضیه ای به وسیله ی آزمایش های فراوان ثابت شود چه می گویند

  الف – فرضیه ⃞        ب- مشاهده  ⃞

ج - قانون      ⃞            د- نظریه   ⃞

 فصل دوم/ غذاسازان بزرگ

   الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

1- سبزی رنگ برگ ، به خاطر وجود مادّه‌ای به نام .................. است.

2-محل غذا سازی گیاه..........است.

3-گیاهان ............. را برای تنفس ما و جانوران ، تولید می کنند.

4- خاکی که در آن گیاه کاشته می شود باید..............باشد.

    ب- صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را با زدن علامت مشخّص کنید .

1- محل غذا سازی گیاهان ریشه است.

 صحیح   ⃞           غلط  ⃞

2-گیاهان به جز غذا سازی اکسیژن هم تولید می کنند.                  صحیح    ⃞           غلط  ⃞

3-گیاهان سبز اکسیژن هوای تنفسی ما و جانوران را تولید می‌کنند.

 صحیح    ⃞           غلط  ⃞

   ج :  پاسخ سوالات زیر را بنویسید:        

1- آنچه برای غذا سازی گیاهان لازم است نام ببرید؟

2- چرا در کار غذا سازی گیاه گوجه فرنگی از درخت سیب فعّال تر است؟

3- گیاهان مواد لازم برای غذا سازی را چگونه از خاک تهیّه می کنند ؟

4- آوند چیست؟

5- سبزی رنگ برگ به خاطر چیست؟

6- چرا افرادی که در شهر های بزرگ زندگی می کنند بیشتر از روستائیان به بیماری های تنفسی مبتلا  می شوند؟

  د :  سوالات چند گزینه ای

   1- به لوله های باریکی که آب را از ریشه به برگ ها می رساند چه می گویند؟

الف- آوند  ⃞              ب- تارهای کشنده   ⃞

 ج- ساقه  ⃞              د- شاخه               ⃞

2- اکسیژن مصرفی ما توسط کدام گروه تولید می شود؟

الف - دوزیستان ⃞         ب- حشرات  ⃞

 ج - گیاهان   ⃞           د- مهره داران⃞

3- کدام ویژگی فقط مخصوص گیاهان است؟

الف- رشد      ⃞            ب-  حرکت  ⃞

ج-  تولید مثل ⃞         د- غذا سازی ⃞

4- اگر گیاهی در تاریکی بروید فاقد چه چیزی است؟

الف- برگ     ⃞            ب- سبزینه  ⃞

 ج-   آوند    ⃞                د-  ریشه⃞

5- سبزی رنگ برگ به خاطر چیست؟

الف- آوند  ⃞            ب- سبزینه ⃞              ج-  سلول  ⃞

6-گیاهان برای غذا سازی به کدام مورد احتیاج ندارند؟

الف- آب        ⃞           ب - نور خورشید ⃞

ج-  اکسیژن  ⃞       د-  کربن دی اکسید  ⃞

7- کدام یک از گیا هان زیر در غذا سازی فعّال تر است؟

الف- سیب     ⃞            ب-  آلبالو   ⃞ 

ج-  گوجه فرنگی  ⃞      د- بوته ی گل سرخ   ⃞

8- رشد گیاه در کدام نوع آب  بهتر است؟

الف- آب نمک ⃞           ب- آب مقطر  ⃞

ج-   آب رود خانه  ⃞        د- آب لوله کشی⃞

9-گیاهان بیشتر غذا را در چه قسمتی می سازند؟

الف- ساقه  ⃞                ب- برگ  ⃞          ج-   ریشه  ⃞

 

 فصل سوم/ گياهان موجودات پر ارزش

    الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

1- ادویه بیشتر در کشور هایی با آب و هوای ................و..............بدست می آید.

2- بهترین زمان برای سم پاشی در مرحله ی ................... حشره است.

3- خرما برای رشد به هوای ..............نیاز دارد.

4- برای دفع حشرات مزاحم یا آفت ها ................ ساخته شده است

5- گردو در نقاط ........... به خوبی رشد می کند.

6- کرم ................. برای خاک کشاورزی و باغچه مفیداست.

7- مصرف زیاد مواد حشره کش برای ................... ما انسانها ضرر ‌ارد.

8- پرورش دادن   ............... را کشاورزی می گویند.

9- خاکی که در آن گیاه کاشته می شود باید  .............   باشد.

10- به علف هایی که در لابه لای گیاهان می رویند ..........  می گویند.

 

ب- صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را با زدن علامت مشخّص کنید.

1-  کرم خاکی برای باغچه و زمین کشاورزی  مفید است.           صحیح   ⃞          غلط    ⃞

2- بهترین زمان برای سم پاشی در مرحله ی تخم حشره است.    صحیح    ⃞          غلط   ⃞

3- گیاهان به جز غذا سازی اکسیژن هم تولید می کنند .           صحیح    ⃞          غلط   ⃞

 

ج- پاسخ سوالات زیر را بنویسید:

1- شخم زدن چه فایده ای دارد.؟

2- برای ازبین بردن آفت های گیاهان غیر از سم پاشی چه راه بهتری را پیشنهاد می کنید؟

3- کار کشاورزی یعنی چه ؟ و چه مراحلی دارد؟

4- کرم خاکی چه فایده ای برای باغچه و زمین کشاورزی دارد؟

5- چهار گیاه را که خاصیت دارویی دارند نام ببرید؟

6- ادویه چیست چند ادویه را نام ببرید؟

 7- به چه علفهایی هرز می گویند؟

8- کشاورزان برای از بین بردن آفات چه کارهایی را انجام می دهند؟

9- آفت چیست؟

10- سه مورداستفاده از گیاهان را نام ببرید.

  د- سوالات چند گزینه ای

1- دم کرده ی کدام گیاه را می نوشیم؟

الف- فلفل ⃞                ب- زرد چوبه ⃞

 ج- زعفران ⃞            د- قهوه ⃞

2- خرما برای رشد به چه نوع آب و هوایی نیاز دارد؟

الف- سرد و کوهستانی ⃞        ب- گرم و خشک ⃞

 ج- معتدل ⃞                      د- گرم ومرطوب ⃞

3- ادویه بیشتر در چه ناحیه ی آب و هوایی به دست می آید؟

الف- سرد و کوهستانی⃞                ب- گرم و خشک⃞ 

ج- معتدل گرم ومرطوب ⃞

4- کدام یک از حشرات زیر به صورت دسته جمعی به مزارع حمله می کنند ومحصولات را می خورند؟             

الف- عنکبوت ⃞         ب- زنبور ⃞  

ج- ملخ  ⃞              د- پروانه ⃞           

    5- گیاهان غذا را در چه قسمتی می سازند؟

الف- ساقه ⃞                       ب- برگ ⃞  

ج- ریشه  ⃞              د- آوند⃞

6- به پرورش دادن گیاهان مفید چه می گویند؟

الف- دامدار ⃞                     ب- باغداری ⃞  

ج- کشاورزی ⃞         د- همه موارد⃞

7- کدام یک از گیاهان زیر به عنوان ادویه استفاده می شود؟

الف- قهوه ⃞                       ب- گل گاوزبان ⃞ 

ج- چای  ⃞              د- زرد چوبه ⃞

8- اولین مرحله در کشاورزی چه نام دارد؟

الف- دانه پاشیدن ⃞              ب-  شخم زدن ⃞ 

ج- آبیاری ⃞            د- جمع آوری ⃞

9- کدام ویژگی فقط مخصوص گیاهان است؟

الف- رشد ⃞                       ب- حرکت ⃞ 

ج- تولید مثل  ⃞       د- غذا سازی⃞

10- در کدام مرحله ی زندگی حشرات سمپاشی برای از بین بردن آنها بهتر است؟

الف- تخم ⃞                 ب- نوزاد کرمی شکل⃞

ج- پیله  ⃞              د- حشره ی بالغ⃞

11- به لوله های باریکی که آب را از ریشه به برگ ها می رساند چه می گویند؟

الف- آوند    ⃞                     ب- تارهای کشنده ⃞

ج-  ساقه ⃞                            د-  شاخه⃞

12- به گیاهانی که خود به خود در لابه لای گیاهان کاشته شده می رویند چه می گویند؟

الف- دیم کاری   ⃞               ب- کشت آبی ⃞

ج- علفهای هرز ⃞      د- آفت ⃞

13- بهترین راه مبارزه با آفات کدام است؟

الف- کشتن با دس ⃞           ب- سم پاشی  ⃞                                                  

ج- استفاده از عنکبوت و نوعی سوسک⃞ د- خود به خود بر اثر سرما بمیرند⃞

14-  گردو در چه نوع آب و هوایی رشد می کند؟

الف- گرم و خشک ⃞             ب- سرد وکوهستانی ⃞

ج-  معتدل و مرطوب⃞


فصل چهارم / جانوران بي مهره 

    الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

1- فراوان ترین بند پایان روی زمین................ .هستند.و...............پا دارندوبدن آنها از...........قسمت تشکیل شده است.ویک مثال آن ........ است.

2- کرمها به سه دسته ی ..............و................و................. تقسیم می‌شوند.

3- در بدن جانوران مهره دار اسکلتی از جنس ...............وجود دارد.

4- کرم آسکاریس جزء کرم های ..................است

5-شقایق دریایی جانوری بی مهره از نوع ............ است.

6 - به موجودی که غذای خود را از بدن موجود زنده ی دیگری می‌گیرد .............. می گویند.

7- بعضی خرچنگها مانند..............خوراکی هستند.

8- کرم کدو در .............. انسان تخم ریزی می کند.

 ب- صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را با زدن علامت مشخّص کنید.

1- حلزون در گروه نرم تنان قرار دارد.

صحیح    ⃞               غلط  ⃞

2- حشرات فراوان ترین نرم تنان هستند.

صحیح    ⃞               غلط  ⃞

3- کرم های خاکی بدنی حلقوی دارند.

صحیح   ⃞                غلط  ⃞

4- بیشتر کودکان به انگل کرم کدو دچار می شوند.

صحیح   ⃞                غلط  ⃞

5- - سکه دریایی جزء گروه خارتنان است.

صحیح    ⃞               غلط  ⃞

   ج- )پاسخ سوالات زیر را بنویسید:

1- کرم های حلقوی چگونه هستند؟.

2-  دانشمندان کرم ها را به چند گروه تقسیم کردند ؟ نام ببرید.

3 - برای جلوگیری از انتشار کرم کدو چه کار هایی باید انجام داد.

4- انگل چیست؟مثال بزنید.

5- یک خرچنگ خوراکی نام ببرید.

6- انواع بند پایان را نام ببرید؟

7- چهار گروه بند پایان را نام ببرید؟

8- بی مهرگان را نام ببرید؟

9- دو گروه از جانوران بی مهره رانام ببرید؟

10- تخم آسکاریس چگونه وارد بدن انسان می شود؟

11- مهره داران به چند گروه تقسیم می شوند . نام ببرید؟

12- چرا باید بعد از بیرون آمدن از توالت دست های خود را با آب و صابون بشوییم؟

13- چرا دریا برای زندگی جانورانی که جا به جا نمی شوند مناسب است؟

14- کرم خاکی برای یافتن غذا چه می کند توضیح دهید؟

15-کدام حشرات زندگی اجتماعی دارند؟

   د- سوالات چند گزینه ای:

1- کرمک در کجای بدن انسان زندگی می کند؟

الف- در کلیه⃞     ب- انتهای لوله ی گوارش⃞ 

ج- در معده⃞

2- اسکاریس از این گروه کرم ها است.

الف- کرمهای پهن ⃞         ب- کرمهای لوله ای ⃞ 

ج-  کرمک   ⃞

3-کرمک متعلق به کدام گروه از کرم ها ست؟

الف- کرم های پهن ⃞        ب- کرم های حلقوی ⃞

ج- کرم های لوله ای  ⃞

4- کرم خاکی جزء کدام گروه است؟

الف- کرمهای پهن  ⃞        ب- کرم های لوله ای ⃞   

ج- کرم های حلقوی   ⃞

5- کدام یک از کرم های زیر کرم لوله ای است؟

الف- کرم کدو ⃞              ب- کرم آسکاریس  ⃞

ج-  کرم خاکی  ⃞

6- کدام یک جزء نرم تنان نیستند؟

الف- هشت پا⃞                ب- توتیا  ⃞      

ج- حلزون   ⃞              د- صدف دو کفه ای⃞

7- میگو جزء کدام گروه است؟

الف- خرچنگ ها ⃞           ب- هزارپا ها ⃞

ج- عنکبوت ها      ⃞           د- خارتنان   ⃞

8- بزرگ ترین گروه بند پایان این جانوران هستند؟

الف- حشرات ⃞                ب- عنکبوت ها ⃞    

ج- هزار پایان  ⃞

9- فراوان ترین گروه بی مهره ها کدام است؟

الف- نرم تنان ⃞               ب- مرجانها ⃞  

ج-  کرمها     ⃞             د- بند پایان  ⃞

10- کدام یک از حشرات زیر دسته جمعی به مزارع حمله می کنند و محصولات را می خورند؟

الف- عنکبوت ⃞               ب- زنبور ⃞

ج-  ملخ       ⃞             د- پروانه ⃞

11- کدام یک از موجودات زیر انگل نمی باشد؟

الف- کرم آسکاریس ⃞        ب- کرم خاکی ⃞

ج- کرمک    ⃞       د- کرم کدو   ⃞

12- ستاره دریایی جزء کدام گروه از جانوران زیر است؟

الف- کیسه تنان ⃞             ب- خارتنان ⃞

ج-  نرم تنان   ⃞

13- کدام انگل با خوردن گوشت خوب پخته نشده ی آلوده ی گاو وارد بدن ما می شود؟

الف- کرمک ⃞                  ب- آسکاریس ⃞ 

ج- کرم خاکی     ⃞         د- کرم کدو ⃞

14-کدام دسته از بند پایان مفید هستند و حشرات مضر را می خورند؟

الف- خرچنگها ⃞               ب- عنکبوتها ⃞

ج- هزارپاها     ⃞           د- هر سه مورد⃞

 فصل پنجم  / مخلوط ها  

 الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

1- در آب دریا،به نمک ........... و به آب.............می گویند.

2- در چای شیرین،چای......................و شکر................ است.

3- در محلول ها مادّه حل شونده به خودی خود از ..................... جدا نمی شود.

4- هوا مخلوطی از ................... است.

5- قند در آب یک محلول .............. است.

   ب : صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را بازدن علامت مشخّص کنید .

1- آب در روغن زیتون یک محلول مایع در مایع است.

صحیح  ⃞             غلط⃞

   ج : پاسخ سوالات زیر را بنویسید:        

1-  مخلوطی از شکر، شن و آب را چگونه می توان از هم جدا کرد؟

2- تفاوت مخلوط شن در آب با جوهر در آب در چیست؟

3-  یک مثال بزنید و حلال و حل شونده را مشخص کنید.

4-   مخلوط چیست؟

5- اگر روغن و سرکه را در آب حل کنیم در هر بار چه چیزی تولید می شود.محلول یا مخلوط؟

6-  محلول نمک در آب و نشاسته در آب چه تفاوتی با هم دارند؟

7- به چه نوع مخلوطی محلول می گوییم؟

8-  حلال و حل شونده را در آب شور دریا تعیین کنید.

9-  یک مخلوط مایع و جامد را نام ببرید.

10- دو قسمت هر محلول را بنویسید؟

11-  یک محلول جامد در مایع و یک محلول مایع در مایع نام ببرید ؟

12 -  آیا همه ی مخلوط ها محلول هستند؟

   د-: سوالات چند گزینه ای

1- کدام محلول زیر مایع در مایع است؟

الف- الکل در آب ⃞          ب-  قند در آب ⃞

ج-  شکر در آب ⃞

2- اگر در یک لیوان آب یک حبه قند بیندازیم و هم بزنیم در این محلول به قند چه می گویند؟

الف- حلال ⃞                  ب- مخلوط ⃞ 

ج- حل شونده   ⃞          د- مایع  ⃞

3- نمک در آب چگونه محلولی است؟

الف- جامد در جامد ⃞       ب-  جامد در مایع ⃞

ج- مایع در مایع ⃞          د- مایع  در جامد  ⃞

4- کدام ترکیب زیر مخلوط می باشد؟

الف- روغن و آب ⃞           ب- شکر و آب ⃞

ج- الکل و آب    ⃞

5- آب شور دریا چیست؟

الف- مخلوط جامد در مایع ⃞          ب-  محلول مایع در مایع ⃞

ج- مخلوط مایع در مایع ⃞          د- محلول جامد در مایع ⃞

 فصل ششم  / نور و باز تابش 

  الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

1- وقتی نور به آینه برخورد می کند نور باز می گردد به این

اتفاق ........... می گویند.

2- درآرایشگاه از آینه ی...............و در چراغ اتومبیل از آینه ..........استفاده می کنند.

3- در سر پیچ جاده ها از آینه .................. استفاده می کنند.

4- تصویر در آینه ی ................. همیشه مستقیم و کوچکتر است.

5- جسمی که به رنگ .............دیده می شود تقریبا نور را باز تابش نمی کند .

6- آینه ی معمولی را آینه ی .................. هم می گویند.

7-برای ساختن کوره ی آفتابی از آینه ای به نام ............. استفاده می کنند.

 ب- صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را  بازدن علامت مشخّص کنید.

1- در کوره ی آفتابی از آینه ی برآمده استفاده می شود.     

 صحیح  ⃞            غلط ⃞

2- در زیر دریایی از پریسکوپ استفاده می شود.   

صحیح   ⃞           غلط ⃞

3- در سر پیچ جاده ها از آینه ی فرو رفته استفاده می گردد.

صحیح  ⃞           غلط  ⃞

4-در چشم زیر دریایی از دو آینه استفاده می گردد.  

صحیح  ⃞           غلط  ⃞ 

5- وقتی نور به سطح صاف و براق می خورد به طور منظم باز تابش می کند.                                                                                                                      

صحیح  ⃞           غلط  ⃞

 ج- پاسخ سوالات زیر را بنویسید:    

1- زیبا بین چیست؟ 

2- چند نوع آینه می شناسید نام ببرید؟

3- به چه رویدادی بازتابش نور می گویند ؟

4- کوره آفتابی چگونه کار می کند؟

5- برای آنکه جسمی دیده شود چه شرایطی لازم است؟

6- از پریسکوپ چه استفاده ای می شود؟

 7- چه عواملی در بازتابش نور موثر است؟

8- انواع آینه را نام ببرید.

9 در آرایشگاه ،سرپیچ جاده ها و کوره آفتابی از چه نوع آینه ای استفاده می شود؟

   د- سوالات چند گزینه ای:

1- در کدام مکان از آینه ی بر آمده استفاده می شود؟

الف- سرپیچ جاده ها ⃞        ب- آرایشگاه ⃞

ج-  دستشویی ⃞      د- کارگاه خیاطی⃞

2- آینه ی پشت چراغ اتومبیل از کدام نوع است؟

الف- تخت  ⃞                       ب-  فرو رفته   ⃞ 

ج-  بر آمده      ⃞       د-  محدب⃞

3- در ساختن پریسکوپ چند آینه به کار برده می شود؟

الف- 3 عدد ⃞                      ب- 2 عدد ⃞      

ج- آینه استفاده نمی شود⃞

4- برای ساخت کوره ی آفتابی از چه نوع آینه ای استفاده می شود؟

الف- بر آمده  ⃞              ب- فرو رفته ⃞              ج- تخت⃞

5- تصویر هر چیزی در این آینه به اندازه ی خود آن است.

الف- بر آمده  ⃞                    ب- فرو رفته  ⃞ 

ج- تخت⃞

6- کدام یک از وسایل زیر در حرکت قطارها، کشتی ها و هواپیما ها مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف- زیبابین ⃞                    ب-  کوره ی آفتابی ⃞

ج-  قطب نما   ⃞        د- پریسکوپ⃞

7- نور به آینه می خورد و بر می گردد به این اتفّاق چه می گویند؟

الف- برگشت نور  ⃞              ب-  بازتابش نور ⃞

ج- باز خورد نور ⃞

8- بازتابش نور از اجسام به چه چیز هایی بستگی دارد؟

الف- رنگ ⃞                         ب- صافی ⃞

ج- زبری ⃞                 د- تمام موارد⃞

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 0:36  توسط رجبعلي كاريزنوي  |